Hasło a slogan różnice znaczeniowe i ich wpływ na język reklamy

W słowniku wyrazów obcych słowo slogan określone jest w dwojaki sposób: l. utarty powszechny zwrot, ogólnik, komunał lub 2. hasło reklamowe, propagandowe. Jest ono nacechowane negatywnym znaczeniem, szczególnie w jezyku polskim, i powszechnie kojarzone z nowomową, czyli językiem komunistycznej i socjalstycznej propagandy. Kojarzy się głownie ze zwrotem wypranym ze znaczenia, nieprzyjaznym dla odbiorcy posługującym się oklepanymi zwrotami i frazesami.

Dlatego też dla wyrażenia pozytywnego bądź neutralnego stosunku do sloganu, używamy określenia hasło (np. reklamowe zamias t stoganu reklamowego). Tym niemniej stowa te zbliżają się
znaczeniowo do siebie. Ich znaczenia powoli się zazębiają: w odniesiemu do wyrażania myśli, idei oraz jako sygnał do działania, mający ustaloną formę.

"Tabu" związane z negatywnym odniesieniem do sloganów zostało złamane na początku lat 90 tych, kiedy to zmiana ustroju w Polsce spowodowała utworzenie wolnego rynku, a wraz z nim firmy i agencje reklamowe skłonne do ich używania. Teraz posługiwanie się sloganami w języku reklamy ma ogromny wpływ na dokonywanie wyborów konsumpcyjnych. Dlatego też muszą swoja formą trafiać do grup docelowych poszczególnych usług i produktów, co warunkuje ich współczesną formę: sugestywną, łatwą w zapamiętywaniu.

Teraz w Słowniku Współczesnego Języka Polskiego pod redakcją Barbary Dimaja widnieje: slogan zwięzłe hasło (!) propagujące pogląd lub zasadę postępowania (...). Pojawiają się jednak głosy krytyki, dostrzegające konieczność rozróżnienia znaczeniowego tych dwóch słów. Irena Kamieńska-Szmaj uważa, że slogan stwierza istnienie faktu lub zjawiska, hasło zaś to nakaz, apel w ktoiym zawarta jest jakaś dyrektywa działania (Slogan reklamowy budowa skłdniowa). Marcin Kochan ripostuje: Takie rozróżnienie idzie pod prąd zwyczajów językowych np. częste wzmianki o akcjach organizowanych 'pod hasłem' odnoszą się także do haseł, które niekoniecznie muszą zawierać w sobie element działania, a oddają np. ideę akcji lub jej cechy szczególne. W tym przypadku wg definicji Kamieńskiej Szmaj można by było mówić o akcjach pod sloganem co jest błędem językowym.

Mimo że, opierając się na Słowniku Jęyka Polskiego M. Szymczaka, słówo hasło jest szeirsze znaczeniowo, w języku reklamy pominiete zostały te różnice. Dlatego hasła i slogany używane są w sposób zamienny. Tak jest m. in. w literaturze przedmiotu: English in advertising G. N. Leech, Język na sprzedaż Jerzy Bralczyk, Co trzeba wiedzieć o reklamie B. Kwaciak.

 

   
     


Szkola Wizazu // Forum WSR // Strony sluchaczy WSR - powrot // Szkoła dziennikarska // IMiNS // WSR